บริษัท เซ็นซอรี่ จำกัด

306 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กทม 10210
โทร: 02-982-8445 to 7
แฟกซ์: 02-573-0984